Фондовый рынок

Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЕКСПЕРТ-КАПІТАЛ»

(код ЄДРПОУ 36174922; місцезнаходження: 87534, Донецька обл., м. Маріуполь,  вул. Кронштадтська, б.11)  повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів, які відбудуться «30» квітня 2017  року о 1200   

за адресою: 87534, Донецька обл., м. Маріуполь, вул. Кронштадтська, б.11, офіс №1.

Реєстрація учасників зборів (їх представників) буде проводитися з 11 год. 30 хв. до 12 год. 00 хв. «30» квітня 2017 року за місцем проведення зборів. Перелік осіб, які мають право на участь у загальних зборах, складається станом на 24 год. 00 хв. «25» квітня 2017 року.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1.Обрання головуючого та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства. Затвердження порядку ведення (регламенту) зборів.

Проект рішення: Обрати головуючим загальних зборів акціонерів ПрАТ «Експерт-Капітал» Малюгу Андрія Олександровича. Обрати секретарем загальних зборів Товариства Золотухіну Тамару Миколаївну. Затвердити  порядок ведення (регламент) зборів.

2. Звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2016 році та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення: Затвердити звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2016 році.

3. Звіт Наглядової ради Товариства про роботу за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про роботу за 2016 рік.

4. Затвердження Звіту і висновків Ревізора Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду.

Проект рішення: затвердити звіт і висновки Ревізора Товариства за 2016 рік.

5. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.

Проект рішення: Затвердити річний звіт Товариства за 2016 рік.

6. Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2017 рік.

Проект рішення: Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2017 рік.

7.Розподіл прибутку (визначення порядку покриття збитків) Товариства, отриманого за результатами діяльності Товариства у 2016 році.

Проект рішення: Чистий прибуток, отриманий  за результатами діяльності Товариства у 2016 році, у розмірі 11 тис.грн. залишити нерозподіленим.

Для реєстрації та участі у зборах акціонерам слід мати при собі документ, що посвідчує особу. Представники акціонерів повинні мати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства, та документ, що посвідчує особу.

                Акціонери можуть ознайомитись з матеріалами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного в робочі дні з 9-00 до 14-00 години за адресою: м. Маріуполь, вул. Кронштадтська, б.11, офіс №1.                Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами, – Директор Товариства Золотухіна Тамара Миколаївна.  Телефон для довідок: (0629) 37-13-32.      

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)

Найменування показника

Період

2016

2015

Усього активів

15293

15141 

Основні засоби

9

18

Довгострокові фінансові інвестиції

 

 -

Запаси

29

 93

Сумарна дебіторська заборгованість

658

420

Грошові кошти та їх еквіваленти

4

5

Нерозподілений прибуток

56

45

Власний капітал

15063

15052

Статутний капітал

15000

15000

Довгострокові зобов'язання

 

 -

Поточні зобов'язання

230

89

Чистий прибуток (збиток)

11

(37) 

Середньорічна кількість акцій (шт.)

15000

 15000

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

-

 -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

-

-

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

9

 10

 

Директор ПрАТ «Експерт-Капітал» Золотухіна Т.М.

 

 

 

 

 

 

 

 

НАШИ УСЛУГИ

 • Услуги торговца ЦБ
  • брокерские услуги при покупке/продаже ценных бумаг по поручению и за счет Клиента (акции, облигации и др.) на неорганизованном рынках ценных бумаг Украины;
  • проведение операций на вексельном рынке (посредническая деятельность);
  • приобретение акций (аккумуляция мелких и средних пакетов акций на вторичном рынке) у физических и юридических лиц для формирования крупных (контрольных и блокирующих) пакетов акций в соответствии с требованиями Клиента;
  • скупка акций украинских эмитентов у населения по поручению Клиента.
 • Консалтинг
  • сопровождение эмитентов в процессе дематериализации выпусков акций.
  • приведение Устава и внутренних документов АО в соответствии с законом Украины «Об акционерных обществах».
  • создание и реорганизация акционерных обществ.
  • подготовка отчетности акціонерного общества для ГКЦБФР.